NOTĂ DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către FiaTest

S.C. FIATEST S.R.L. (denumită în continuare: ”FiaTest”) persoană juridică cu sediul în București, sector 1, str. Actor Ion Brezoianu nr.23-25, corp A, etaj 3, tel. +40 021 312 13 47/ 0758 11 33 07, fax: 021 312 21 06, email: office@fiatest.ro, vă informează prin prezenta notă despre prelucrarea datelor dumneavoastre cu caracter personal și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională, în vigoare – Legea 190/2018.

FiaTest își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic prezenta notă, pentru a reflecta orice modicare a modului în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificare a cerințelor legale. Versiunea curentă a notei este afișată pe pagina noastră web www.fiatest.ro/nota-de-informare-gdpr/, de aceea vă rugăm să verificați periodic conținutul prezentei note pentru a fi la curent cu posibilele modificări survenite.

Ce date cu caracter personal sunt prelucrate

 FiaTest colectează și procesează următoarele de date cu caracter personal:

 • nume și prenume
 • număr de contact
 • adresa de e-mail personală
 • informații profesionale: organizația, funcția, e-mail
 • informații aferente studiilor: diploma, certificate etc.
 • date de identificare conform cărții de identitate/pașaport (CNP)
 • date necesare facturării
 • fotografii efectuate în cadrul derulării cursurilor sau/și proiectelor
 • orice alte date cu carater personal care sunt în strictă conformitate cu metodologia cursurilor și proiectelor derulate, pentru eligibilitatea participării dumneavoastre dar și a oferirei acestui serviciu;
 • orice alte date cu caracter personal necesare prestării serviciilor de consultanță sau a oricărui serviciu solicitat.

 

Cum sunt colectate datele cu caracter personal

FiaTest colectează date personale prin intermediul interacțiuni directe cu clienții/potențiali clienți – persoane fizice sau persoane juridice prin următorele canale de comunicație, dar fără limitare:

 • bazată pe prezență fizică – față în față;
 • convorbiri telefonice;
 • prin completarea de cereri de înscriere, liste de prezențe, teste de verificare, chestionare sau/și orice altă documentație scrisă aferentă prestării servicilor;
 • fax;
 • pagină web – https://www.fiatest.ro/contact/ ;
 • e-mail(poștă electronică);
 • poștă scrisă;

Scopul și temeiul juridic al prelucrării

 FiaTest colectează și prelucrează date cu caracter personal pentru unul din următoarele scopuri:

Scopul Temeiul prelucrării / cerințe privind prelucrarea datelor
Derularea de programe de formare autorizate Cerințele legale definite ORDONANŢA Nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată și normele Autorității Naționale pentru Calificări
Oferirea de servicii de training și consultanță către clienții noștri – persoane juridice, pentru personalul acestora, dar fără limitare Executarea contractului de instruire / cererilor de înscriere / formular de comandă
Derularea activităților în cadrul proiectelor cu finanțare națională și din fonduri structurale ale Uniunii Europene Executarea contractelor cu partenerii/finanțatori, normele generale / ghidul partricipantului.

Contractul de înscriere în grupul țintă al proiectului.

Certificarea/recertificare de personal – Organism de Certificare FiaTest Executarea contractului de certificare personal, în condițiile standardului ISO 17024 și al normelor de acreditare
Măsurarea satisfacției clienților pentru toate categoriile de servicii Interesul legitim al companiei privind îmbunătățirea serviciilor
Transmiterea de oferte, mesaje de promovare și de marketing cu privire la produsele sau serviciile furnizate de  FiaTest. Consimțământul expres al persoanei vizate, respective interesul legitim pentru participanții la cursuri
Sprijinirea clienților în accesarea și derularea proiectelor cu finanțare națională / din alte fonduri Contractul de prestări servicii cu compania beneficiară.

În anumite situații, activitățile de marketing se pot baza pe interesul legitim FiaTest de a se promova și dezvolta activitatea sa comercială, și anume este posibil ca Fiatest să contacteze clienți existenți cu privire la servicii similare sau conexe celor primite. Totuși, dumneavoastră puteți oricând solicita să fie oprită prelucrarea în scop de marketing a datelor dumneavoastră cu caracter personal (vezi secțiunea Drepturile persoanei vizate)

Perioada de retenție a datelor

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate mai sus, FiaTest va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata contractuală, precum și ulterior acesteia atunci când există o obligație legală sau un interes legitim.

Astfel, datele cu caracter personal colectate și prelucrate:

 • Datele participanților la cursurile Fiatest vor fi păstrate pe o perioadă de 10 ani de la finalizare, cu excepția Registrului de Evidență a Certificatelor care este păstrat 50 ani;
 • Datele participanților la cursurile autorizate vor fi păstrate pe o perioadă de 10 ani, excepție Registrul Matricol General, Registrul Evidență Certificate, Cotoare ce sunt păstrate pe termen nedefinit, conform cerințelor legale;
 • Datele participanților în grupul țintă al proiectelor cu finanțare națională, fonduri structurale sau alte surse de finanțare vor fi păstrate pe o perioadă de 5 ani după finalizarea acestora;
 • Datele colectate în baza consimțământului sau în vederea transmiterii de comunicării comerciale, mesaje de promovare și de marketing vor fi prelucrate timp de 5 ani.

Drepturile persoanelor vizate

Conform cerințelor legale toate persoanele fizice cărora FiaTest le prelucrează date cu caracter personal au drepturi specifice, printre care menționăm:

 • Dreptul de a fi informat;
 • Dreptul de acces la datele dumneavoastre cu caracter personal;
 • Dreptul la rectificare a oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către FiaTest a datelor sale cu caracter personal;
 • Dreptul de a își retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ.Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia;
 • Dreptul la ștergerea datelor, atunci când a expirat termenul contractual/legal de retenție sau la retragerea consimțământului (dacă nu mai există alt temei pentru prelucrarea datelor)
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, în limitele prevăzute de lege.
 • Alte drepturi care pot fi exercitate în limitele prevăzute de lege: dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune proceselor decizionale automate, dreptul de a se adresa autorităților competente cu solicitări privind prelucrările efectuate de FiaTest etc.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, precum și pentru mai multe detalii, informații sau întrebări privind modul în care vă sunt prelucrate datele dumneavoastre cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail gdpr@fiatest.ro, sau în scris, prin scrisoare recomandată sau direct la sediul Fiatest din str. Acto Ion Brezoianu 23-25, corp A, etaj 3, 010131 București.

FiaTest va lua în considerare orice solicitare sau plângere recepționată și va transmite un răspuns cu respectarea termenilor prevăzute de lege.

FiaTest își rezervă dreptul de a solicita să fie oferite dovezi suficiente de identificare cu persoana vizată (care exercita dreptul conferit de lege).

Plângeri

Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul FiaTest sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Reamintim că puteți oricând contacta FiaTest pentru orice nemulțumire aferentă modului în care vă sunt prelucrate datele dumneavoastre cu caracter personal prin adresa de e-mail: gdpr@fiatest.ro.

Actualizat, 23.05.2018